Dzisiaj jest niedziela, 21 kwietnia 2019 r., 111 dzień roku
0
0
0
WIADOMOŚCI | SPORT | OGŁOSZENIA | BAZA FIRM | BLOGI | KULTURA | WIDEO | ZAKUPY | GALERIA ZDJĘĆ | PRZETARGI
Absolutorium dla burmistrza udzielone. Za nami 42. sesja Rady Miejskiej
Dodał: KamZap, 13-06-2018 00:50, odsłon: 1982
Fot. Kamil Zapora
Fot. Kamil Zapora

We wtorek 12 czerwca w sali konferencyjnej urzędu miejskiego w Kozienicach odbyła się XLII Sesja Rady Miejskiej, na której udzielono absolutorium burmistrzowi gminy Tomaszowi Śmietance z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Ponadto w porządku obrad znalazły się uchwały dotyczące zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej, a także zmiana wysokości pensji burmistrza gminy Kozienice.

Absolutorium dla burmistrza i spór o kredyty

 

Po otwarciu obrad, przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji i wysłuchaniu interpelacji i zapytań radnych, rada wyłoniła czteroosobową komisję skrutacyjną w składzie: Piotr Maciejewski, Andrzej Gogacz, Krzysztof Zając i Anna Abramczyk do przeprowadzenia i sporządzenia protokołu z głosowania w sprawie absolutorium dla burmistrza gminy Kozienice za rok 2017. Po krótkiej przerwie nowo wybrana komisja wyłoniła swojego przewodniczącego w osobie Krzysztofa Zająca. Komisja skrutacyjna w takim składzie została zatwierdzona przez radę przy jednym głosie wstrzymującym.

Następnie przyszedł czas na zatwierdzenie wykonania budżetu gminy za 2017 roku. Na początku burmistrz Śmietanka przeczytał sprawozdanie z wykonania budżetu. Jak mogliśmy usłyszeć budżet w omawianym roku był rekordowy za sprawą 23 mln złotych z dotacji Unii Europejskiej na budowę Centrum Kulturalno-Artystycznego. Jako, że CKA powstało wcześniej, a pieniądze na jego budowę zostały już wydane, uzyskane środki z UE można było przeznaczyć na różnego rodzaju inwestycje, o których więcej pisaliśmy TUTAJ. Według burmistrza zobowiązania finansowe gminy maleją, a inwestycje na transport i łączność podwoiły się. Dodatkowo jak powiedział Tomasz Śmietanka jeśli chodzi o stosunek ogólnych wydatków do tych przeznaczanych na obsługę długu jest dobry i pod tym względem mamy solidną pozycję wśród porównywalnych gmin miejsko-wiejskich.

Później przewodniczący komisji rewizyjnej Włodzimierz Kowalski przeczytał uchwałę o udzieleniu absolutorium za rok 2017. Według niej opinia komisji była pozytywna i podzielali ją wszyscy członkowie komisji z wyjątkiem Martina Bożka. Zaraz po tym przewodniczący rady miejskiej Mariusz Prawda odczytał opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. RIO zaopiniowała pozytywnie przedłożony przez komisję rewizyjną wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi gminy Kozienice.

W tym momencie przyszedł czas na dyskusje na omawiany temat. Radny Bożek zwrócił się do burmistrza z pytaniem: dlaczego gmina Kozienice nie znajduje się na liście gmin nie obciążonych żadnym długiem. Tomasz Śmietanka zwrócił uwagę, że od dawna nie było tak dobrego czasu na inwestycje, które wiążą się z zaciąganiem kredytów inwestycyjnych.

 

 

Według radnego Martina Bożka gmina Kozienice powinna być wolna od wszystkich zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów.

 


- W odróżnieniu od innych gmin, które znajdują się na liście jak np. Krynica Morska nasza gmina nie jest gminą wiejską i ma zdecydowania więcej mieszkańców. Przychody w przeliczeniu na jednego mieszkańca również nie są tak wysokie i my nie możemy sobie na to pozwolić, żeby  żadnych kredytów nie zaciągać. Ja natomiast jestem zobowiązany do prowadzenia racjonalnego budżetu w ramach obowiązującego prawa – odpowiedział burmistrz Tomasz Śmietanka.

Burmistrz zauważył również, że gdyby nie kredyt inwestycyjny zaciągnięty na budowę Centrum Kulturalno-Artystycznego gmina nie otrzymałaby 23 mln złotych dotacji z funduszy Unii Europejskiej.


W odpowiedzi na pytanie Martina Bożka głos zabrali także radni Marek Kuźmiński i Włodzimierz Kowalski.

 


Radny Marek Kuźmiński pytał Martina Bożka czy gminy ze wspomnianej przez niego listy mają ustaloną stuprocentową stawkę podatku z czego np. nie korzysta gmina Kozienice.

 

- Jestem przekonany, że dla mieszkańców gminy bardziej opłaci się zaciąganie kredytów niż rezygnacja z nich i z inwestycji – mówił Włodzimierz Kowalski.

Następnie odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Kozienice za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu. Uchwałę przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym. W kolejnym głosowaniu przy dwóch głosach przeciw podjęto uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi gminy Kozienice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

 


Przesunięcia w budżecie i nowa pensja burmistrza


Po przyjęciu absolutorium radni przeszli do kolejnych uchwał. Pierwsze dotyczyły zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2018 i wieloletniej prognozy finansowej gminy. Zmiany dotyczyły przesunięcia środków w sumie 350 tys. złotych na inny cel. Pierwotnie kwota ta była zabezpieczona na remont ulicy 1-ego Maja i rewitalizację tego terenu. Teraz zostanie ona przeznaczona na inwestycję związaną z zagospodarowaniem przestrzeni między ulicami Legionów i Sportową, a dokładnie na pomnik niepodległości i plac koło pomnika. Nie oznacza to jednak, że z planów remontu ul. 1-ego Maja zrezygnowano. Przesunięcie wynikało z potrzeby chwili, a rewitalizacja starego centrum Kozienic wciąż jest jednym z priorytetów dla urzędu miejskiego.

Inną uchwałą podjętą tego dnia była ta w sprawie wynagrodzenia burmistrza Gminy Kozienice zgodnie, z którą od 1 lipca w skład miesięcznej pensji Tomasz Śmietanki będzie wchodziło wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4 800 złotych, dodatek funkcyjny – 2 100 zł, dodatek specjalny – 2 760, a także dodatek za wieloletnią pracę. Uchwałę przyjęto przy 10 głosach za i 6 wstrzymujących.

Ponadto w programie obrad znalazły się również uchwały dotyczące: przedłużenia umów dzierżaw działek będących własnością gminy w Kozienicach, Stanisławicach, Ryczywole, Woli Chodkowskiej, Aleksandrówce i Janikowie; przyjęcia nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy; zagospodarowania przestrzennego gminy; a także ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 


Doczekaliśmy się remontu Radomskiej, Warszawskiej i Głowaczowskiej

Później przyszedł czas odpowiedzi na zapytania radnych. Radna Ewa Malec po raz kolejny wróciła do tematu kozienickiego PKS-u i jego obecnej kondycji co związane jest z transportem uczniów do szkół średnich w Kozienicach. Burmistrz Śmietanka podkreślił, że PKS nie jest w żadnym stopniu zależny od gminy i urząd miejski nie ma wpływu na sposób jego zarządzania. W związku z obecnymi problemami w kursowaniu metrobusa burmistrz wystosował pismo do PKSu ponaglające do uregulowania tej sytuacji, a w przypadku braku poprawy metrobus będzie obsługiwany przez innego przewoźnika. Jak usłyszeliśmy, burmistrz podjął już również pierwsze rozmowy ze starostą Andrzejem Jungiem, żeby od nowego roku szkolnego starostwo zorganizowało dojazdy na lekcje dla uczniów szkół średnich na podobnej zasadzie jak urząd miejski zapewnia dowóz dzieci do szkół podstawowych. Niewykluczone, że jeśli do tego czasu sytuacja PKS-u nie ulegnie poprawie również to zadanie zostanie zlecone innemu przewoźnikowi.

Radny Martin Bożek pytał z kolei czy znane już są koszty autorskiego program burmistrza Śmietanki jakim jest rower miejski. Jak usłyszeliśmy od burmistrza, na chwilę obecną gmina nie zawarła jeszcze umowy na realizację tego zadania, jednak oferta został już wybrana i usługę tę ma pełnić firma Geovelo, a jej koszt za trzy sezony ma wynieść 92 250 złotych. Natomiast po stronie mieszkańców gminy wynajęcie roweru na 30 minut to koszt w wysokości 1,5 złotego. Koszt wypożyczenia roweru powyżej 3 godzin będzie wynosić 9 złotych, abonament miesięczny to 49 złotych, a roczny to 199 złotych.

Natomiast radny Kuźnar poprosił burmistrza o ustosunkowanie się do programu premiera Mateusza Morawieckiego budowy mostów w całej Polsce w tym również w okolicy Kozienic. Burmistrz ponownie wyraził swoje obawy związane z niejasnym podziałem finansowania budowy ewentualnego mostu, które mogliśmy już usłyszeć chociażby na ostatnim zebraniu sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych o czym pisaliśmy TUTAJ.

Radny Stanisław Kuźnar pytał również o dostępność boisk szkolnych na terenie miasta dla młodzieży poza godzinami lekcyjnymi. Jak powiedział burmistrz Śmietanka boiska są otwarte zgodnie z regulaminem poszczególnych placówek, do których należą. Radny Kuźnar pytał też o stworzenie możliwości wypowiedzenia się na bieżące tematy zainteresowanym mieszkańcom gminy na antenie telewizji lokalnej Kroniki Kozienickiej. W odpowiedzi burmistrza Śmietanki usłyszeliśmy, że cotygodniowy program „Rozmowa z…”, do którego zapraszane są osoby mieszkające, związane i działające na terenie naszego miasta i gminy, spełnia taką właśnie funkcję, a poza tym żadna znana mu telewizja nie dopuszcza do głosu wszystkich zainteresowanych.

Burmistrz Śmietanka w odpowiedzi na pytanie radnego Grzegorza Kurka o remont dróg krajowych 48 i 79 w Kozienicach przedstawił plany związane z tymi ulicami. Dowiedzieliśmy się, że 8 czerwca tego roku została podpisana umowa na wykonanie remontu ulicy Warszawskiej od skrzyżowania z ulicą 1-ego Maja do skrzyżowania z Radomską, ulicy Radomskiej od Warszawskiej do ronda obok komendy powiatowej państwowej straży pożarnej, i Głowaczowskiej od tegoż ronda do skrzyżowania z ulicą Legionów.

Dyrektor wydziału edukacji w urzędzie miejskim Robert Boryczka w odpowiedzi na pytanie dotyczące zatrudniania nauczycieli spoza gminy w placówkach oświatowych na terenie gminy Kozienice powiedział, że dobór kadry nauczycielskiej leży wyłącznie w kompetencji dyrektora danej szkoły. Ponadto w Polsce obowiązuje prawo, które gwarantuje równe ubieganie się o prace, a dyrektorzy przy wyborze swoich pracowników powinni przede wszystkim kierować się jakością kształcenia.

Po odpowiedziach na interpelacje dyrektor wydziału polityki społecznej w urzędzie miejskim Lucyna Malec przeczytała sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.

Na zakończenie sesji burmistrz Tomasz Śmietanka zaprosił wszystkich, żeby w środę 20 czerwca o godz. 16:00 przyszli do sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego, gdzie odbędzie się prezentacja strategii rozwoju gminy na najbliższe 12 lat. Będzie to ostatni moment do zgłaszania swoich uwag.

Oprócz burmistrza głos zabrał także przewodniczący komitetu budowy pomnika niepodległości w Kozienicach Marian Śledź, który przedstawił idee jaka przyświecała powołaniu komitetu oraz zaapelował do wszystkich o czynne włączenie się w proces powstania pomnika m.in. poprzez wsparcie finansowe.    
Skontaktuj się z autorem tekstu: KamZap
Facebook
Google
Wykop
Zgłoś
Wyślij
Drukuj
Komentowanie dozwolone wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników portalu.
AKTUALNOŚCI
WSZYSTKIE +
Fot. KP PSP Kozienice
Dzisiaj przed godziną 15:00 strażacy dostali zgłoszenie o pożarze lasu koło Chinowa. Ogień objął ponad 5 ...
ilustracja, źródło: KWP w Radomiu
Zbliża się Wielkanoc. Dla większości z nas to okres szczególnie radosny. Dla funkcjonariuszy pełni...
W rundzie jesiennej Energia przegrała u siebie z MKS-em Piaseczno 1:4. Fot. Kamil Zapora
Piłkarze czwartej ligi mazowieckiej o świętach na razie nie myślą. Wszystkie drużyny z regionu radomskieg...
Fot. PSP im. BCh
We wtorek w PSP im. BCh w Ursynowie odbyło się spotkanie, na którym uczniowie zaprezentowali przed...

Kronika
Zobacz więcej

KONTO UŻYTKOWNIKA
WIĘCEJ +

Login:

Hasło:Ostatnie komentarze
Zobacz więcej
Gmina Kozienice
Zobacz więcej
Powiat Kozienicki
Zobacz więcej
Garbatka-Letnisko
Zobacz więcej
MCSW
Zobacz więcej
WszystkoBlisko - sklep internetowy
PRZEJDŹ DO GALERII +
NA GÓRĘ STRONY +
Nasze serwisy:
Kategorie:
Informacje:
Reklama:
Gazeta Kozienice24 to niezależne media elektroniczne w Kozienicach - jako jedyni całodobowo informujemy o wydarzeniach w mieście i regionie. Dzięki rzetelności i szybkości w przekazywaniu informacji oraz przynależności do grupy medialnej każdego dnia odwiedza nas wiele tysięcy czytelników.

Kontakt z działem reklamy:
E-mail: reklama@arpass.pl lub tel: 500-304-413
facebook